AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Podpora

FINANČNÍ PODPORA

Projekt Keativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Projekt OPPPR s finanční podporou ESF Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299, řešeno od r. 2017

Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury, řešeno od r. 2017

Projekt GA UK č.203715, Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů u dětí, řešený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově P10 – Lingvistika, modul Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence u populace ČR, řešeno v l. 2012–2016

Projekt OPVK s finanční podporou ESF Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0119, řešeno v l. 2009–2012

Projekt Český národní korpus, řešený v rámci programu Projekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace, č. projektu LM2011023

Projekt LINDAT/CLARIN, řešený v rámci programu Projekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace, č. projektu LM2015071

Výzkumný záměr Jazyk jako lidská činnost, jeho produkt a faktor, MSM 0021620825, řešeno v l. 2005–2011

 

HLAVNÍ INSTITUCE, které se podílejí na budování akvizičních korpusů českého jazyka

Koordinuje

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

Spolupracující ústavy FF UK

Ústav bohemistických studií

Ústav Českého národního korpusu

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Ústav translatologie

Spolupracující instituce Univerzity Karlovy a jejích dalších fakult

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF

Ústav jazykové a odborné přípravy

Další spolupracující vysoké školy

Technická univerzita v Liberci

Západočeská univerzita v Plzni

Spolupracující základní a střední školy a občanská sdružení neuvádíme jménem v zájmu zachování anonymity dat, která pro akviziční korpusy poskytly