AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Akviziční korpusy českého jazyka

Soubor Akviziční korpusy češtiny, budovaný při Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, zahrnuje speciální korpusy sloužící primárně studiu procesů spojených s osvojováním a vyučováním češtiny jako prvního i druhého jazyka, popř. studiu jejího užívání mluvčími, kteří si ji dosud neosvojili na úrovni odpovídající úrovni dospělého rodilého mluvčího, výhledově užívání jazyka mluvčími s řečovými poruchami a procesy jazykové atrice.

Jde v nich tedy o zachycení jazyka dětí v předškolním věku, dětí a mládeže ve věku od 6 do cca 24 let, nerodilých mluvčích, mluvčích ze sociokulturně či jinak znevýhodněných komunit, jazyka ve školním vyučování, v hodinách češtiny jako cizího jazyka, výhledově jazyka mluvčích s řečovou poruchou, atrice atd.

Korpusy

AKVIZIČNÍ KORPUSY - AKVIZIČNÍ KORPUSY ČESKÉHO JAZYKA

Zveřejněné a aktuálně připravované korpusy

Aktuality:

There are not any news