AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Akviziční korpusy českého jazyka

Soubor Akviziční korpusy češtiny, budovaný při Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, zahrnuje speciální korpusy sloužící primárně studiu procesů spojených s osvojováním a vyučováním češtiny jako prvního i druhého jazyka, popř. studiu jejího užívání mluvčími, kteří si ji dosud neosvojili na úrovni odpovídající úrovni dospělého rodilého mluvčího, výhledově užívání jazyka mluvčími s řečovými poruchami a procesy jazykové atrice.

Jde v nich tedy o zachycení jazyka dětí v předškolním věku, dětí a mládeže ve věku od 6 do cca 24 let, nerodilých mluvčích, mluvčích ze sociokulturně či jinak znevýhodněných komunit, jazyka ve školním vyučování, v hodinách češtiny jako cizího jazyka, výhledově jazyka mluvčích s řečovou poruchou, atrice atd.

Aktuality:

07/05/2019

V mezinárodní databázi CHILDES byl zveřejněn první longitudinální korpus spontánní řeči českých dětí v raném předškolním věku. Základní informace i odkazy na databázi, podrobnou dokumentaci a manuál pro přepis naleznete zde na webu v odpovídajících sekcích.

13/03/2018

Datový soubor zachycující produktivní znalost gramatických slov a tvarů v češtině u dětí od 18 do 48 měsíců. Data byla sesbírána metodou rodičovských dotazníků
„...