AKCES

Akviziční korpusy českého jazyka

Akviziční korpusy českého jazyka

Soubor Akviziční korpusy češtiny, budovaný při Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, zahrnuje speciální korpusy sloužící primárně studiu procesů spojených s osvojováním a vyučováním češtiny jako prvního i druhého jazyka, popř. studiu jejího užívání mluvčími, kteří si ji dosud neosvojili na úrovni odpovídající úrovni dospělého rodilého mluvčího, výhledově užívání jazyka mluvčími s řečovými poruchami a procesy jazykové atrice.

Jde v nich tedy o zachycení jazyka dětí v předškolním věku, dětí a mládeže ve věku od 6 do cca 24 let, nerodilých mluvčích, mluvčích ze sociokulturně či jinak znevýhodněných komunit, jazyka ve školním vyučování, v hodinách češtiny jako cizího jazyka, výhledově jazyka mluvčích s řečovou poruchou, atrice atd.

Aktuality:

05/12/2014

Korpus ROMi 1.0, obsahující jazyková data z mluvené produkce romských dětí a mládeže, byl zveřejněn pro on-line prohledávání na serveru LINDAT. Materiál byl získán v rámci budování korpusu CzeSL, jeho přepis byl proveden s podporou projektu LINDAT.

30/05/2014

Korpus CzeSL-SGT (Czech as a Second Language with Spelling, Grammar and Tags) obsahuje přepisy písemných prací nerodilých mluvčích češtiny. Navazuje tak na část "ciz" korpusu CzeSL-plain: obsahuje její jazyková data, obsahuje však navíc další texty...

01/05/2012

V roce 2012 byl veřejnosti zpřístupněn v rámci Českého národního korpusu CZESL-PLAIN, první korpus zpřístupňující mj. češtinu jako cizí jazyk (psané projevy nerodilých mluvčích v celkovém rozsahu více než 1 milion pozic).